Chuyện như bịa ở Yên Bái: 10 cán bộ trung tâm giống 'uống nước lã'...làm việc


Chuyện thật như bịa đang xảy ra tại tỉnh Yên Bái, trong quá trình sắp xếp lại tổ chức, 10 cán bộ của Trung tâm Giống cây trồng - Vật nuôi bị đẩy ra khỏi biên chế bằng một thông báo và “quyết định miệng”.

Bởi thế, từ đầu năm 2017 đến nay, 10 cán bộ đó đang uống nước lã để làm việc…

14-43-46_h

14-43-46_h1

Trụ sở Trung tâm Giống Cây trồng - Vật nuôi

Năm 2016 tỉnh Yên Bái thực hiện việc sắp xếp lại các cơ quan đơn vị nhà nước, hành chính sự nghiệp. Theo đó, Trung tâm Giống Cây trồng - Vật nuôi (gọi tắt là Trung tâm) được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị Trung tâm giống cây trồng, Trung tâm giống vật nuôi và tiếp nhận 2 trại giống thủy sản từ Chi cục Thủy sản Yên Bái kể từ ngày 1/9/2016. Theo Quyết định 1829/QĐ-UBND, tại điều 3 điểm a khoản 1 quy định: “Thực hiện việc bàn giao tiếp nhận nguyên trạng tài sản, tài chính, nhân sự, biên chế, nhiệm vụ chuyên môn”. Tổng biên chế sau khi sáp nhập là 53 biên chế sự nghiệp, 1 biên chế hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Từ 1/9/2016, Trung tâm đã tích cực thực hiện tinh giản biên chế, đến tháng 11/2017 chỉ còn 48 biên chế, giảm 5 biên chế.

Theo “lệnh miệng” của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Trung tâm giảm 10 biên chế để tự chủ tài chính ở 3 trại giống: Trại giống Đông Cuông 3 biên chế, Trại giống Nghĩa Văn 3 biên chế, Trại thủy sản Yên Bình 4 biên chế. Căn cứ vào “lệnh miệng” đó, tại Thông báo số 64/TB/SNV ngày 9/11/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái về chỉ tiêu biên chế 2016 Trung tâm chỉ được giao 38 biên chế và 1 hợp đồng theo Nghị định 68, ngoài ra không có quyết định nào khác.

Theo thông báo, 10 viên chức bị loại ra khỏi bộ máy biên chế nhà nước mà không hề có quyết định là trái với Luật Viên chức số 58/2010/QH12 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 được quy định tại Điều 29, khiến Trung tâm phải có nhiều văn bản gửi các cấp chính quyền đề nghị bổ sung biên chế, nếu không 10 cán bộ đó bị đuổi ra đường mà không hề có lý do.

14-43-46_h2

Ruộng Lúa lai LY 2099 do Trung tâm GCT-VN Yên Bái sản xuất

Nhằm “sửa sai” Thông báo 64, ngày 23/2/2017 Sở Nội vụ có tờ trình số 89/TTr-SNV lên UBND tỉnh, đề xuất bố trí 10 biên chế cho Trung tâm Giống Cây trồng - Vật nuôi.

Ngày 7/4/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 534/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế đợt I năm 2017, Trung tâm Giống Cây trồng - Vật nuôi được giao 48 biên chế và 1 hợp đồng theo nghi nghị định 68. Tại Thông báo số 10/TB-SNV ngày 10/4/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái thông báo Trung tâm có 48 biên chế sự nghiệp, 1 hợp đồng theo Nghị định 68. Tuy nhiên, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (7/4/2017), vì thế mà Sở Tài chính không có căn cứ để bố trí tài chính từ 1/1/2017 đến 7/4/2017, nên 10 cán bộ của Trung tâm không có lương.

Sau khi Quyết định 534/QĐ-UBND ban hành, thấy có những điểm bất cập ảnh hưởng tới lợi ích người lao động, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tạm thời dừng thi hành quyết định này. Thế nhưng cũng chỉ “lệnh miệng” mà không hề có quyết định hủy hoặc thay thế, nên Quyết định 534 đang trở thành“quyết định treo” còn gọi là “quyết định ảo”. Vì vậy mà 10 cán bộ của Trung tâm đã 11 tháng nay đang phải uống nước lã làm việc.

Ông Nguyễn Huy Bái - GĐ Trung tâm cho biết: Việc tinh giản biên chế đơn vị đã thực hiện rất tích cực. Sau khi sáp nhập, tính đến thời điểm 1/1/2017 chỉ còn 49/53 biên chế và 1 hợp đồng 68, giảm được 4 biên chế. Theo kế hoạch hết năm 2017 đơn vị tiếp tục giảm 3 biên chế nữa (2 biên chế nghỉ hưu theo NĐ 108 và 1 biên chế nghỉ hưu). Như vậy, sẽ giảm được 7/53 biên chế bằng 13,2%. Giai đoạn tiếp theo sẽ phấn đấu giảm 3 biên chế để từ 2016 – 2021 sẽ giảm được 10/53 biên chế bằng 18,8%.

Trước khi sáp nhập, lãnh đạo tỉnh Yên Bái chỉ đạo việc chuyển 3 trại giống: Đông Cuông, Nghĩa Văn và Trại giống Thủy sản Yên Bình sang tự chủ về kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, vấn đề tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016, quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Theo đó, việc tự chủ hoàn toàn độc lập với việc cắt giảm biên chế. Đối với đơn vị Trung tâm giống cây trồng vật nuôi thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần kinh phí. Căn cứ nghị định này, Trung tâm phải xây dựng đề án tự chủ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện. Trường hợp vẫn thực hiện tự chủ 10 suất chi sự nghiệp ở 3 trại giống thì đơn vị cần 1 quyết định giao tự chủ chính thức của UBND tỉnh từ năm ngân sách 2018 để có căn cứ pháp lý thực hiện.

14-43-46_h3

Cánh đồng SX giống lúa lai F1 của Trung tâm GCT-VN Yên Bái

Trung tâm là đơn vị công lập, được phép kinh doanh giống nhưng không được vay vốn ngân hàng, phải vay vốn bên ngoài với lãi suất cao. Nên vài tháng đầu Trung tâm tạm ứng lương, nhưng đến giờ thì nguồn tài chính cạn kiệt, đành thông báo dừng tạm ứng cho 10 cán bộ, chờ khi có quyết định của tỉnh. Các chế độ BHXH, BHYT hiện Trung tâm vẫn đang đóng cho người lao động, nhưng không thanh quyết toán được vì không có nguồn.

Việc làm này đã gây đang hoang mang trong một bộ phận cán bộ viên chức của Trung tâm, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Ngày 1/11/2017 Trung tâm tiếp tục có công văn gửi UBND tỉnh Yên Bái đề nghị cấp bổ sung 10 suất chi sự nghiệp còn thiếu, nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Theo THÁI SINH - nongnghiep.vn