A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết

Tăng cường xây dựng Ðảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ trọng tâm của Ðảng bộ huyện Vân Canh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Bí thư Huyện ủy Vân Canh Lê Bá Thành, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Vân Canh đã giữ vững và phát huy khối đoàn kết toàn dân; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên để phấn đấu thoát nghèo. Đảng bộ huyện đã xác định đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng. Quan tâm giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Xin đồng chí thông tin cụ thể hơn về kết quả xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Đảng bộ huyện Vân Canh trong nhiệm kỳ vừa qua?

Đồng chí Lê Bá Thành.  Ảnh: N.V.T

- Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, hệ thống chính trị huyện Vân Canh tiếp tục được củng cố, kiện toàn; chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Công tác giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức và trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân được Đảng bộ chú trọng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và củng cố niềm tin của nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng được quan tâm thực hiện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Bình quân mỗi năm có 91,9% số tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (tăng 7,9% so với nhiệm kỳ trước); đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90,2% (tăng 2%).

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Huyện ủy đã chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị; qua đó đã giảm được 5 đầu mối tổ chức, giảm được 8 lãnh đạo cấp trưởng, 2 lãnh đạo cấp phó.

Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định; đội ngũ cán bộ đảm bảo cơ cấu, chất lượng, trưởng thành về mọi mặt và cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm chú trọng; công tác điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện tốt, góp phần củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Cán bộ lãnh đạo người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ nữ tăng về số lượng, nâng dần về chất lượng và hiệu quả công tác, khắc phục được tình trạng hẫng hụt về cán bộ.

Khác với 2 huyện miền núi còn lại là An Lão và Vĩnh Thạnh, huyện Vân Canh có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Tới đây, Đảng bộ sẽ có giải pháp gì để phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc chung sức xây dựng huyện ngày càng phát triển?

- Đầu tiên, phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, kỹ năng công tác, thực sự tiên phong, gương mẫu, tâm huyết, sâu sát cơ sở, gần dân, có trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao.

Trung tâm huyện Vân Canh hôm nay.  Ảnh: N.V.T

Bên cạnh đó, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức, đa dạng hóa các hình thức tập hợp. Tập trung hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, tham gia giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống nhân dân ngay tại cơ sở. Vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, chung lòng, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng nếp sống văn minh, ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa ứng xử trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc.

Mặt khác, sẽ tập trung ổn định sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất; tạo điều kiện về đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, điện thắp sáng cho nhân dân. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe.

Đặc biệt, phải tập trung thực hiện các chương trình, dự án phục vụ trực tiếp cho công tác giảm nghèo bền vững, nhân rộng các mô hình giảm nghèo phù hợp thực tiễn, tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định đời sống, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Xin cám ơn đồng chí!


Nguồn:www.baobinhdinh.com.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết