|
  • :
  • :
Thu nhập ổn định từ mô hình nuôi gà Ai Cập

Thu nhập ổn định từ mô hình nuôi gà Ai Cập

Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã có nhiều bước tiến đáng kể. Đặc biệt, mô hình nuôi gà Ai Cập theo hướng an toàn sinh học đã mang lại thu nhập ổn định và bền vững cho nhiều hộ gia đình, góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương.