|
  • :
  • :

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ

Những tháng đầu năm nay, công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Chất lượng, hiệu quả triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được nâng lên, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, hỗ trợ phát triển thương hiệu, quảng bá sản phẩm cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia Chương trình OCOP.

Người dân ở các xã trong tỉnh tích cực chuyển đổi mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập.

Đến nay, toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành/đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 41/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 80,39% (3 xã nông thôn mới kiểu mẫu). Sản phẩm OCOP của tỉnh đến nay là 266 sản phẩm. Trong đó, có 92 sản phẩm 4 sao (chiếm 34,58%); có 174 sản phẩm 3 sao (chiếm 65,42%), có 11 sản phẩm dự thi sản phẩm OCOP 5 sao của Trung ương.

Nguồn: http://baohaugiang.com.vn/nong-nghiep-nong-thon/cong-tac-xay-dung-nong-thon-moi-tiep-tuc-duoc-trien-khai-thuc-hien-dong-bo-133977.html