A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gia Lai khuyến khích các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1000/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 2-3-2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm thực hiện đảm bảo các mục tiêu đã được đưa ra tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 2-3-2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền; chủ động, linha hoạt trong quá trình thu hút các nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế đặc thù để phát triển khu vực kinh tế biên giới; phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh với chi phí thấp, ổn định; khuyến khích đầu tư; hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng ngành nghề, kinh doanh, đa dạng hóa nguồn hàng phục vụ xuất, nhập khẩu qua biên giới.

Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Duy Lê
Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Duy Lê


Để triển khai nhiệm vụ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung xây dựng các giải pháp để thực hiện mục tiêu của kế hoạch này đồng thời tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết số 23/NQ-CP của Chính phủ; tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới mà chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia đã ký kết. Trên cơ sở chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước làm tốt công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân khu vực biên giới; củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, ban hành mới các cơ chế chính sách phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới; bảo đảm phù hợp, khuyến khích mọi nguồn lực xã hội tham gia; tham mưu, đề xuất việc đăng ký các dự án từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cho các dự án xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng; hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương liên quan xúc tiến đầu tư thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực biên giới; đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các vùng biên giới, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; hướng dẫn, triển khai thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, các chương trình dự án có liên quan nhằm phát huy hiệu quả các nguồn vốn; tham mưu xây dựng, ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; thu hút đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng bảo đảm an sinh xã hội, gắn với quốc phòng, an ninh phù hợp đặc điểm, thực tế từng địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao các sở, ban, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Nội vụ, Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ, các ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch này; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện hàng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 5-11 để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh trước ngày 20-11.

 

HÀ SỰ
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết