Tiếp sức cho con ngư dân

Tiếp sức cho con ngư dân

Để tiếp sức cho con em ngư dân nghèo, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã phát động và thực hiện Chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Theo đó, đơn vị hỗ trợ kinh phí thường xuyên hằng tháng với mức tối thiểu 500 nghìn đồng với mỗi em.