Liên kết phát triển nông sản: Cần chú trọng khâu truyền thông

Liên kết phát triển nông sản: Cần chú trọng khâu truyền thông

Theo báo cáo của UBND tỉnh, sau 5 năm thực hiện Nghị định 98/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về chính sách phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trên địa bàn tỉnh có khoảng 150 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, 276 trang trại, với hơn 15.500 hộ nông dân tham gia. Tuy nhiên, hiệu quả các hoạt động liên kết này vẫn chưa cao, bởi còn nhiều bất cập trong quản lý, tổ chức, nổi bật là khâu tuyên truyền, vận động vẫn rất hạn chế.